neděle 30. srpna 2020

Klára Fischerová: Spolupráce asistenta pedagoga a učitele na základní škole

Jak se v praxi řeší nesoulad mezi asistenty pedagoga a učiteli? Každá škola si přeje, aby její asistenti pedagoga dobře vycházeli s učiteli i rodiči a probíhala mezi nimi všemi funkční spolupráce. Pro to jsou potřeba dobře nastavená pravidla a také by mělo mít vedení určené postupy, jak řešit případný nesoulad. Jinak může situace vygradovat až k odchodu některého z pracovníků. O tom všem hovoří v rozhovoru Klára Fischerová, speciální pedagožka na ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze, kde se dlouhodobě zaměřují na dobré klima ve škole.Struktura videa: 

00:27 Jaké předpoklady by měl mít začínající asistent pedagoga? Musí mít chuť dětem pomáhat, být schopný spolupráce s učitelem a průběžného vzdělávání. Ideální je silná osobnost, která je schopná vytyčit si pevné hranice vůči dítěti se SVP, ale na druhou stranu nemá potřebu dominovat každé situaci.
01:43 Učitelé se mohou na ZŠ Lyčkovo náměstí na výběru asistentů pedagoga podílet – škola oceňuje, pokud jí doporučí či navrhnou vhodného kandidáta.
02:26 Co je základem pro úspěšnou spolupráci učitele a asistenta? Podstatná je otevřenost a schopnost komunikace. Velmi také pomáhá, pokud si vzájemně povahově sednou.
03:01 Asistent pedagoga musí respektovat pokyny a postupy učitele, jinak nemůže vykonávat svou práci. Obzvláště to platí, pokud asistent aktuálně, po domluvě s učitelem, funguje pro celou třídu. Naopak v případě, kdy asistent podporuje jednoho konkrétního žáka, může mít větší autonomii.
04:28 Asistent může učiteli poskytovat i metodickou podporu a konzultace ohledně žáka se SVP. Pedagog ale musí o tuto formu podpory projevit zájem a musí si s asistentem vzájemně důvěřovat.
05:07 Jak se řeší závažnější obtíže v komunikaci mezi učiteli a asistenty? Nápravu stavu se snaží obvykle zjednat vedení na podnět jedné ze stran. Facilitátorem sporu bývá někdo z vedení: ředitel či zástupkyně.
06:22 Škola si zakládá na prevenci šikany, všichni zaměstnanci, včetně asistentů pedagoga, mají tak povinnost hlásit, pokud si všimnou potenciálního problému mezi žactvem.
06:59 Krizové situace mezi dětmi řeší asistent pedagoga ve spolupráci s učitelem. Pokud má na starost žáka s problémovým chováním, je dopředu poučen, jak dítěti v případě konfliktu se spolužáky dávat zpětnou vazbu a jakým způsobem s ním pracovat.
08:08 Problémy mezi asistentem, žákem se SVP a jeho rodiči se řeší během vzájemných setkání za účasti vedení školy. Při závažnějších a dlouhotrvajících potížích se vedení snaží s asistentem domluvit na změně a nalézt mu novou práci. Dítěti je pak přiřazen nový asistent, který může být vhodnější pro jeho typ osobnosti a obtíží, a s nímž následně žák bude lépe fungovat.
08:49 V extrémních případech může směrem od rodičů k asistentům docházet i k šikaně. ZŠ Lyčkovo náměstí zažila situaci, kdy rodiče jednoho z žáků kladli na asistentku čím dál tím větší nároky, psali jí i v noci a požadovali věci nad rámec jejích povinností. Asistentka nakonec ze stresu onemocněla a rozhodla se změnit povolání.
09:45 Na základě zkušeností z problémových situací tak škola vytvořila „Kodex komunikace mezi učiteli a rodiči“ (lze ho najít ke stažení pod videem).
10:06 Asistenti pedagoga chodí na porady, účastní se dvakrát ročně i tzv. triád, tedy setkání rodič, dítě, učitel.
10:40 Jak fungují setkání formou triády? Dítě přijde s rodiči, patnáctiminutové schůzky se účastní také učitel a asistent. Důležité je, aby hovořilo hlavně samo dítě a dokázalo se nějakým způsobem zhodnotit. Přílohy k videu i další videa najdete na stránkách www.zapojmevsechny.cz:

Příloha 1: Kodex komunikace mezi učiteli a rodiči – ZŠ Praha 8, Lyčkovo nám.

Žádné komentáře: