pondělí 3. července 2017

Prvouka 2. ročník, Rozmnožování rostlin

Na záznamu uvidíme dvouhodinovku prvouky ve 2. ročníku na téma Rozmnožování rostlin. Učitelka v hodinách míří na oborové cíle, zároveň rozvíjí i čtenářské dovednosti a strategie svých žáků (vizualizace, posloupnost). Využívá k tomu i svůj soubor textů o skřítku Ostružinkovi (propojující naučná témata o přírodě s pohádkovým příběhem na pokračování). Učitelka dbá na to, aby výuka probíhala konstruktivisticky a badatelsky – žáci si nejprve vytvářejí vlastní představu a hypotézu o tématu, později zjišťují informace z textů, obrázků a přímým pozorováním rostlin. Na závěr svoje nové poznatky reflektují vlastními slovy. V hodinách mají žáci mnoho prostoru hledat různá řešení a argumentovat.Analýza videa (Kateřina Šafránková)


0:00 – 1:35 Žáci si vzpomínají, u jakých živočichů už ve škole rozmnožování zkoumali. Učitelka sděluje žákům cíle hodiny a seznamuje je se způsoby, jak budou pracovat.

1:55 Učitelka se ptá žáků, co znamená vizualizace. Žáci svými slovy definují tuto strategii, kterou si už osvojili v hodinách čtení.

2:49 Učitelka zadává úkol ke čtení. Žáci kreslí svoji představu místa, které je popsáno v příběhu.

5:38 – 8:30 Učitelka průběžně zastavuje čtení a žáci zveřejňují svoje představy o místu, kde se příběh odehrává. Zdatní žáci tak modelují ostatním, co jim při vizualizaci pomáhá či co je brzdí (když textu přesně nerozumějí). Učitelka na otázku po významu slova „trnka“ neodpovídá sama, ale nechá vyjasňovat slovo žáky. Svými otázkami pomáhá žákům upřesnit jejich představy a ukazuje jim, co všechno mohou při vizualizaci zohlednit (např. roční období, kdy se příběh odehrává).

11:00 – 12:44 Učitelka čte další část příběhu a zadává další úkol, který z něj vyplývá. Žáci formulují hypotézu o rozmnožování pampelišky.

17:00 Žáci nad skutečnými pampeliškami kladou svoje autentické otázky a spolužáci jim na ně odpovídají. Učitelka do této fáze evokace nezasahuje jako autorita, jen moderuje promluvy žáků. Díky tomu, že učitelka přinesla do hodiny pampelišku v různých fázích cyklu (kvetoucí, odkvétající i odkvetlé), žáci spontánně vytvářejí hypotézy o jejím životním cyklu a jejím způsobu rozmnožování.

18:45 Žáci dostanou od učitelky obrázky zachycující jednotlivé fáze životního cyklu pampelišky a snaží se je poskládat do správného pořadí. Musejí při tom zohlednit svoje předchozí znalosti a zkušenosti i posloupnost (co je dříve a co později).

21:35 Klíčové místo hodiny. Učitelka sice už zadává práci pro jednotlivce, ale po dotazu, zda existuje i jiné řešení, dává prostor pro jeho hledání (reaguje pružně na situaci ve třídě). Žáci navrhují jiná řešení a argumentují, proč jsou také možná. Argumentují i spolužáci a postupně třída dochází opět k původnímu řešení (opouští hypotézu o více správných řešeních). Tato akce vzbudila u žáků velký zájem a rozproudila jejich myšlení.

29:00 – 30:40 Učitelka zadává práci pomocí varianty skládankového učení. Žáci ve čtyřech skupinách zpracovávají text (každá skupina jiný). Jejich úkolem je připravit pro ostatní skupiny prezentaci / dramatizaci o svém tématu. Učitelka navazuje na zkušenosti žáků minulých prezentací – co jim vyhovovalo, z čeho si odnesli nejvíc (dlouhodobý rozvoj dovedností).

30:40 – 32:06 Učitelka zadává kritéria pro práci ve skupině a pro výslednou prezentaci.

33:00 Učitelka obchází skupiny a poskytuje žákům podporu (ptá se, na čem pracují, jak textu porozuměli, co kreslí a proč, jak budou pokračovat dál).

38:10 – 39:07 Učitelka zadává práci pro sledování prezentací ostatních skupin. Žáci si mají na jejich základě udělat vlastní poznámky.

39:40 Učitelka zadává úkol pro sebehodnocení práce skupiny podle daných kritérií.

44:28 – 45:39 Zadání posledního úkolu pro reflexi. Žáci vlastními slovy shrnou, jakými způsoby se rostliny rozmnožují.

„Pomáháme školám k úspěchu" je nezávislý projekt Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, který je zaměřený na zvyšování kvality výuky ve veřejných základních školách s důrazem na individuální přístup učitelů k žákům.

Projekt probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Žádné komentáře: